استانداردهای شیشه رنگی

Home وبلاگ استانداردهای شیشه رنگی
+

استانداردهای شیشه رنگی ‌هاي ساختماني ـ ايمني آبديده حرارتي ـ ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون نخستين بار در سال ۱۳۷۰ تهيه شد. اين استاندارد براساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تأييد كميسيون‌هاي مربوط براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در سي امين جلسة كميتة ملي استاندارد مواد معدني مورخ ۲۹/۶/۸۳ مورد تاييد قرار گرفته است، اينك اين استاندارد به استناد بند يك مادة ۳ قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود.

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينة صنايع، علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استاندارد ارائه شود در تجديدنظر بعدي مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ملي ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد.

در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استانداردهاي بين المللي و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود.

فرآيند حرارت دهي در نواحي مختلف از شيشه رنگی ، تنش هاي متفاوتي ايجاد مي نمايد.

اين نواحي تنش‌دار اثر دوگانه شكست نور در شيشه رنگی ايجاد مي‌نمايند كه توسط نورپلاريزه قابل‌رويت است.

وقتي شيشه رنگی ايمني آبديده حرارتي در نور پلاريزه ديده شود، نواحي تنش دار شده به شكل مناطق رنگي نمايان مي شوند كه گاهي به آن خال پلنگي  مي گويند.

نورپلاريزه درنور معمولي روز وجود دارد. ميزان آن بستگي به شرايط جوي و زاويه تابش خورشيد دارد.

اثر دو گانگي شكست در موارد زاويه تابش يا تشعشع پلاريزه شديدتر به نظر خواهد آمد

ماهيت بسياري از فرآيندهاي حرارت دهي طوري است كه سطح محصول به صافي سطح شيشه رنگی اوليه نخواهد بود.

تفاوتها بستگي به ضخامت اسمي ، ابعاد و نسبت ابعاد به يكديگر دارد. بنابراين نوعي واپيچش مانند خميدگي يا انحنا ممكن است روي دهد.

دو نوع خميدگي يا انحنا وجود دارد

– انحنا كلي يا معمولي

– انحنا ناحيه اي يا منطقه اي

شيشه رنگی ايمني آبديده حرارتي ، بايد مطابق اين استاندارد نشانه گذاري گردد.

نشانه گذاري بايد اطلاعات زير را ارايه نمايد :

– نام تجاري سازنده

– نوع شيشه رنگی

– ضخامت اسمي شيشه رنگی

ـ شماره استاندارد ملي ايران

– علامت استاندارد در صورت اخذ پروانه

استانداردهای شیشه رنگی