انواع شیشه

خانه انواع شیشه

انواع شیشه

شیشه یک جامد بی ریخت ( غیر بلوری ) است که می تواند رفتار انتقالی از یک جامد سخت و شکننده به یک ماده مذاب لاستیک شکل و برعکس داشته باشد. این رفتار که انتقال شیشه نام دارد در محدوده مواد بی ریخت و یا بیریخت های نیمه بلوری دیده می شود.

گونه های کاربردی

انواع شیشه موجود به شرح زیر میباشد :

  • شیشه های رنگی :این شیشه ها در مقایسه با شیشه های معمولی بخش اعظمی از نور را جذب و بخش کمتر را از خود عبور می دهند.
  • شیشه های بارتابنده : این شیشه ها بخش بیشتری از طیف های مختلف نور را بازتاب می دهند و در کنترل ورود و خروج نور و انرژی تاثیر می گذارند. در انتخاب شیشه رفلکس باید به محدودیت های آن از جمله آیینه ای بودن آن در شب از سمت داخل نیز توجه نمود.
  • شیشه های LOW-E : این شیشه ها پرتوهای گرمازای مادون قرمز را بازتاب داده اما نور مریی را از خود عبور می دهند. در مناطق گرمسیر انتخاب این نوع شیشه موجب جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی داخل ساختمان به بیرونی می گردد.
  • شیشه های لمینت: این نوع شیشه مانع عبور 99% از پرتوهای ماورا بنفش شده و همزمان نور مریی و مادون قرمز را از خو عبور میدهند.

انواع شیشه