شیشه خم رنگی

شیشه خم رنگی

شیشه خم رنگی

شیشه خم به وجود آوردن خم دقیق در شیشه رنگی ها بدون اینکه صدمه ای به رویه شیشه رنگی وارد شود و در ضمن پوشش و فرایند استفاده در آن محافظت شود کاری بسیار ظریف و حساس می باشد. شیشه...