شیشه خم رنگی

شیشه خم به وجود آوردن خم دقیق در شیشه رنگی ها بدون اینکه صدمه ای به رویه شیشه رنگی وارد شود و در ضمن پوشش و فرایند استفاده در آن محافظت شود کاری بسیار ظریف و حساس می باشد. شیشه خم رنگی با ضخامت های گوناگون و رنگ های متنوع با گوشش رنگی می توانند اطلاعت بیشتر دربارهشیشه خم رنگی[…]