شیشه رنگی دکوراتیو آشپزخانه

شیشه رنگی دکوراتیو آشپزخانه را می توان در رنگ های گوناگونی با هم ترکیب کرد به طوری که توانایی سکوریت شدن و همچنین ضدحرارت بودن را نیز داشته باشند، ضدحرارتی که می توانند تا 600 درجه سانتی گراد حرارت مستقیم را تحمل کنند. در ضمن همه محل های جاسازشده نظیر محل کلیدها و پریزهای برق اطلاعت بیشتر دربارهشیشه رنگی دکوراتیو آشپزخانه[…]